Pamela Zimmerman, Blossom
Blossom, photo by Ronald L. Sowers Photography
photo by Ronald L. Sowers Photography
More work by Pamela Zimmerman